Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

ARTIKEL 1: HUURPERIODE – RESERVERING – CONTACTGEGEVENS

Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren voor de fotostudio. De huurperiode geldt voor een minimum van drie uren, inclusief uitleg en het opstellen en opruimen van de apparatuur en de producten. Een reserveringsaanvraag geschiedt door middel van het invullen van het boekingsformulier op de website van Murra Studios www.murrastudios.com. Bij het reserveren is men verplicht zijn contactgegevens in te vullen en zich akkoord te verklaren met de Algemene Voorwaarden van Murra Studios. Bij het bezoek aan de fotostudio dient de huurder een kopie van het identiteitsbewijs af te geven.

ARTIKEL 2: HUUROVEREENKOMST – BETALING

2.1 De reservering is pas van kracht nadat de huurder een akkoord heeft gehad voor de reservering van Murra Studios de huurder de betaling volledig heeft voldaan en nadat de huurder akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden. Indien er een optie is genomen op een bepaalde tijd, vervalt deze automatisch wanneer er een definitieve boeking plaatsvindt voor dezelfde huurperiode. De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen die vanwege zijn reservering in de fotostudio aanwezig zijn of aanwezig waren. Inbegrepen in het huurbedrag is de huur van de fotostudio inclusief de visagiehoek, de lounchehoek en de keuken.

2.2 De fotostudio is te huur vanaf €45,- (Incl. 21% BTW) per uur. Voor een specificatie van alle tarieven wordt verwezen naar de tarievenpagina. Berekening van het huurtarief geschiedt per uur. Indien de huurperiode binnen het uur wordt afgebroken geldt nog steeds het uurtarief.

2.3 Indien men de fotostudio langer nodig heeft dan vooraf besproken en de fotostudio is niet gereserveerd in de uren daaropvolgend, dienen de uren ter plekke bijbetaald te worden naar het op dat moment geldende tarief. Op dat moment is betaling via de bank alleen mogelijk.

2.4 Bij annulering vanaf 1 dag voorafgaand aan de huurperiode is men het volledige huurbedrag verschuldigd. Annuleringen dienen 24 uur van te voren gedaan te worden per email naar info@murrastudios.com. Indien de annuleringen 24 uur van te voren plaatsvindt dan wordt het betaalde bedrag volledig terugbetaald.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID – ONDERHOUD

3.1 De huurder van de fotostudio is aansprakelijk voor diefstal en beschadiging van de beschikbaar gestelde apparatuur, de faciliteiten en het gebouw. De huurder erkent bij akkoord verklaring van deze Algemene Voorwaarden, ook namens alle andere tijdens de huurperiode aanwezige personen, de aansprakelijkheid van het gehuurde. Tevens verklaart hij daarmee te beschikken over de benodigde vaardigheden voor het professioneel gebruik van het gehuurde en de omgeving. Voor gebruik van apparatuur dient de huurder deze te controleren op aanwezigheid en beschadigingen. Wanneer iets afwezig is of beschadigd is, wordt dit vooraf gemeld door de huurder. Indien voorafgaand aan de huurperiode hiervan geen melding wordt gedaan, worden na afloop van de huurperiode alle geconstateerde vermissingen & beschadigingen doorberekend aan de huurder. Vloeren dienen na gebruik van de ruimte schoongemaakt te worden door de huurder. Indien de vloer bevuild wordt achtergelaten of bekrast is, wordt aan de huurder €250,-  rekening gebracht. Zonder schriftelijke toestemming van Murra Studios mag niets uit de fotostudio geleend of meegenomen worden door de huurder.

ARTIKEL 4: VERZEKERING – BESCHADIGING – DIEFSTAL

4.1 De huurder verklaart bij akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, dat hij in het bezit is van een deugdelijke WA verzekering. Tevens dienen beschadigingen en vermissingen direct door de huurder gemeld te worden aan de verhuurder Murra Studios. De huurder dient beschadigingen en vermissingen 100% te vergoeden, op basis van nieuwwaarde of herstelwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal worden onmiddellijk gemeld aan de politie.

ARTIKEL 5: GEHEIMHOUDING

5.1 Murra Studios zal in het algemeen de overeenkomst met de huurder en al hetgeen waarvan zij in verband met de uitvoering daarvan kennis draagt respectievelijk verkrijgt en waarbij zij weet heeft van het vertrouwelijke karakter daarvan, c.q. dit redelijkerwijze kan vermoeden, nimmer bekend maken. Dit is slechts anders wanneer sprake is van wettelijke of gerechtelijke verplichtingen die noodzaken tot openbaarmaking of bekendmaking voor een juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Deze verplichting zal Murra Studios ook aan haar medewerkers opleggen.

ARTIKEL 6: ALGEMEEN

6.1 Aanvullingen op en/of wijzigingen van deze algemene voorwaarden en het daarop betrekking hebbende schriftelijk overeengekomen tussen de huurder en Murra Studios, zijn slechts rechtsgeldig, indien deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.

6.2 De huurder is niet bevoegd zijn rechten uit de overeenkomst aan een of meer derden over te dragen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Murra Studios. Zonder voorafgegane wederzijdse schriftelijke toestemming zijn partijen niet gerechtigd één of meer verplichtingen uit de tussen hen gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meer derden.

6.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden deze algemene voorwaarden slechts in Nederland en hebben slechts betrekking op in Nederland geleverde, ter beschikking gestelde, verhuurde zaken en/of verrichte c.q. te verrichten diensten.

 6.4 MURRA STUDIOS is onderdeel van BFA. Er mag hierdoor geen naaktfotografie of halfnaakte fotografie plaatsvinden in de fotostudio. Indien dit ter sprake is zal toegang permanent worden geweigerd.

ARTIKEL 7: GESCHILLEN

7.1 Het Nederlands recht is van toepassing ongeacht welke woonplaats en/of nationaliteit de huurder heeft en ongeacht de plaats van aflevering, terbeschikkingstelling, verhuur van de zaken en/of waar de diensten werden verricht.

7.2 Ten aanzien van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten door Murra Studios aangegaan en die niet in der minne kunnen worden geschikt, is uitsluitend de door de Nederlandse wetgever aangegeven rechter in Amsterdam bevoegd, behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht.

ARTIKEL 10: ANDERE BEPALINGEN

Indien geen schriftelijk bezwaar is ingediend kan de bedrijfsnaam van de huurder worden opgenomen in de referentielijst van Murra Studios

 

www.murrastudios.com
01-01-2023

MURRA STUDIOS IS...

Een studio die creativiteit ademt

- 45 m2 studio inclusief lichtset

- Hoge ruimte van 4 meter

- Meeting room

- In het centrum van Eindhoven

- Grote ramen en veel daglicht

- Keuken inclusief koffie!

- Stoomapparaat

- Make-up hoek

- Omkleedruimte

Studio Boeken